§ 1 Dane osobowe & RODO


1.Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas
korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
2.Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez
Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień.
Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:

  • umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego,

zmierzające do jej zawarcia.
3.Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy sprzedaży. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy
sprzedaży w Sklepie.
4.Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do
momentu, w którym:  na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;

  • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową sprzedaży zawartą przez Sklep; o zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy, w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

5.Kupującemu przysługuje prawo żądania:

  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • żądania przeniesienia danych do innego administratora,

6.W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 2 Wymogi techniczne & Postanowienia końcowe


1.Dla korzystania ze Sklepu niezbędne jest urządzenie wyposażone w przeglądarkę
internetową z dostępem do sieci Internet, a dla dokonywania zakupów także
aktywne konto e-mail.
2.Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego i jednorazowego zamówienia - jest zawierana w celu i na czas jego realizacji. Każde
zamówienie wymaga osobnej akceptacji Regulaminu.
3.Umowy zawierane w związku ze Sklepem zawierane są w języku polskim.